Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019


Free Pascal là một trình biên dịch mã nguồn mở để biên dịch các mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ Pascal. Có thể làm việc trên các kiến trúc: Intel x86 (16 và 32 bit), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, SPARC64, ARM, AArch64, MIPS, Motorola 68k, AVR và JVM.

Free Pascal Compiler hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như: Windows (16/32/64 bit, CE, NT), Linux, Mac OS X/iOS/iPhoneSimulator/Darwin, FreeBSD và các phiên bản BSD khác, DOS (16 bit, 32 bit DPMI), OS/2, AIX, Android, Haiku, Nintendo GBA/DS/Wii, AmigaOS, MorphOS, AROS, Atari TOS, và các nền tảng hệ thống nhúng.

Tải về

0 nhận xét: